BS w Białobrzegach

Logo

Wyszukiwarka

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Kredyt płynnościowy (linia UP)

Na co?

Kredyt na utrzymanie płynności finansowej z dopłatami ARiMR do oprocentowania w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy,  przeznaczony jest na:

 • uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, za wyjątkiem spłaty kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020;
 • ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej, poprzez zakup m.in.:
  • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
  • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
  • paliw na cele rolnicze,
  • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
  • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
  • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
  • pasz objętościowych

Dla kogo?

Kredytowaniem objęta jest produkcja rolna obejmująca:

01.11.Z1        Uprawa zbóż

01.11.Z2        Uprawa roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona

01.13.Z1        Uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, w tym ziemniaków, o dużej zawartości skrobi i inuliny

01.13.Z2        Uprawa warzyw

01.13.Z3        Uprawa pozostałych warzyw oraz roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

01.15.Z          Uprawa tytoniu

01.16.Z          Uprawa roślin włóknistych

01.19.Z          Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.21.Z          Uprawa winogron

01.24.Z1        Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

01.25.Z          Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

01.28.Z      Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

01.29.Z          Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

01.30.Z          Rozmnażanie roślin

01.41.Z          Chów i hodowla bydła mlecznego

01.42.Z          Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

01.43.Z          Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

01.45.Z          Chów i hodowla owiec i kóz

01.46.Z          Chów i hodowla świń

01.47.Z          Chów i hodowla drobiu

01.49.Z          Chów i hodowla pozostałych zwierząt

01.50.Z          Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.64.Z          Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

Ile?

Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Oprocentowanie:

WIBOR 3M+ marża 3 pp.

Oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR.

Dodatkowe warunki:

Nie jest wymagany wkład własny.

Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat.

Maksymalny okres dopłat do oprocentowania kredytu:

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy kredytu.

Kredyt na utrzymanie płynności finansowej (cel kredytu – UP utrzymanie płynności) z dopłatami do oprocentowania może być udzielony nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.


Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do placówek naszego Banku!

Rozmiar czcionki

Inne ułatwienia dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.